Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden en bepalingen van FirePro Belgium BVBA, handel drijvend onder Firepro Belgium.
Deze algemene voorwaarden en bepalingen kunnen, wanneer nodig in overleg met de opdrachtgever per opdracht worden aangepast volgens artikel 7.

Inhoud van deze algemene voorwaarden en bepalingen betreffen:

 • Artikel 1. Definities
 • Artikel 2. Toepasselijkheid van voorwaarden
 • Artikel 3. Offertes
 • Artikel 4. Prijzen
 • Artikel 5. Betaling
 • Artikel 6. Wanprestatie van de opdrachtgever
 • Artikel 7. Wijziging in de overeenkomst
 • Artikel 8. Uitvoering van de overeenkomst
 • Artikel 9. Garantie
 • Artikel 10. Aansprakelijkheid
 • Artikel 11. Beëindiging van de overeenkomst
 • Artikel 12. Niet-afwerving
 • Artikel 13. Overmacht
 • Artikel 14. Informatie- en medewerkingsplicht opdrachtgever
 • Artikel 15. Vertrouwelijke informatie
 • Artikel 16. Levering
 • Artikel 17. Zekerheidstelling
 • Artikel 18. Recht van retentie
 • Artikel 19. Eigendomsvoorbehoud
 • Artikel 20. Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht
 • Artikel 21. Verjaring
 • Artikel 22. Geschillen

Artikel 1 // Definities 

1.1 
In deze algemene voorwaarden en bepalingen wordt onder FirePro Belgium verstaan: FirePro Belgium BVBA, met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Melkerijstraat 38, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0713.493.495.

1.2 
In deze algemene voorwaarden en bepalingen wordt onder “opdrachtgever” verstaan:

de rechtspersoon ten behoeve van wie op basis van onderstaande algemene voorwaarden zaken worden vervaardigd, geïnstalleerd en/of geleverd dan wel diensten worden verricht door FirePro Belgium.

Artikel 2 // Toepasselijkheid van voorwaarden 

2.1
Deze algemene voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen door of namens FirePro Belgium, overeenkomsten tot levering en/of vervaardiging van zaken en/of het verrichten van diensten, alsmede op de leveringen en opleveringen, tenzij uitdrukkelijk met FirePro Belgium anders is overeengekomen.

2.2 
Door het verstrekken van een opdracht aan FirePro Belgium aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en bepalingen.

2.3 
In geval van tegenstrijdigheden tussen de inkoop-, aanbestedings- en/of andere voorwaarden van de opdrachtgever en deze van FirePro Belgium, zullen de algemene voorwaarden en bepalingen van FirePro Belgium te allen tijde prevaleren, tenzij schriftelijk expliciet anders is overeengekomen.

2.4 
Mocht blijken dat één of meerdere gedeelten van deze algemene voorwaarden en bepalingen niet van toepassing is of kunnen zijn wegens strijd met algemeen dwingend rechtelijke bepalingen, dan blijven de overige gedeelten van deze algemene voorwaarden en bepalingen onverkort van toepassing.

Artikel 3 // Offertes 

3.1 
Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij speciale offerte, in prijscouranten, catalogi of voorraad opgaven of anderszins zijn gedaan, zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – geheel vrijblijvend.

3.2 
Alle overeenkomsten, ook indien en voor zover zij door al dan niet in dienst van FirePro Belgium zijnde tussenpersonen zijn aangegaan, komen pas tot stand, nadat deze door FirePro Belgium dan wel door een door haar uitdrukkelijk daartoe gemachtigde, schriftelijk of mondeling zijn bevestigd, dan wel zonder voorafgaande opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd.

3.3 
De schriftelijke opdrachtbevestiging wordt correct en akkoord bevonden geacht, tenzij binnen 8 dagen na de verzending door FirePro Belgium schriftelijk bezwaren zijn ontvangen of voor akkoord ondertekend zijn terug gezonden.

Artikel 4 // Prijzen 

4.1 
De prijzen van FirePro Belgium zijn exclusief BTW, en zonder aftrek of korting, tenzij anders overeengekomen. Opdrachten lager dan 500,00 euro worden extra belast met 25,00 euro administratiekosten.

4.2 
Prijsopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen.

4.3 
Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, grondstoffen of halffabrikaten, lonen, premies van welke aard dan ook, vrachten, belastingen, valutakoersen en/of andere factoren, die de prijs van de zaken of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is FirePro Belgium gerechtigd deze wijzigingen dienovereenkomstig aan de opdrachtgever door te berekenen.

4.4 
Indien deze prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal opdrachtgever zijnerzijds het recht hebben, mits schriftelijk binnen drie dagen na kennisneming van de prijsverhoging aan FirePro Belgium meegedeeld, de verstrekte opdracht beëindigen en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresteerde op basis van de vóór de verhoging geldende prijzen.

4.5 
Het bepaalde in 4.4 van dit artikel is niet van toepassing op prijsverhogingen waartoe FirePro Belgium op grond van wettelijke bepalingen verplicht is. Bij opdrachten van 5.000,00 euro of meer wordt automatisch 50% bij opdracht gefactureerd en 50% na levering. In de overige gevallen is FirePro Belgium steeds gerechtigd om een voorschot te vragen.

Artikel 5 // Betalingen

5.1 
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt betaling hetzij contant aan FirePro Belgium hetzij via overboeking op een door FirePro Belgium aan te wijzen bank- of girorekening bij de levering van de zaken binnen 30 dagen na factuurdatum of na overleg onmiddellijk na het verrichten van diensten. Gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling kan in sommige gevallen worden geëist.

5.2 
Indien de door FirePro Belgium te verlenen c.q. verleende diensten bestaan uit o.a. het opleiden het doen opleiden en/of het trainen van door de opdrachtgever aangewezen personen en/of groepen van personen en één of meerdere van deze personen is of zijn, om wat voor reden dan ook, hetzij door ziekte, hetzij anderszins, niet in staat aan de betreffende opleiding en/of training, dan wel een gedeelte daarvan, op de geplande data deel te nemen, dan zal de opdrachtgever desondanks gehouden zijn de overeengekomen vergoeding voor de desbetreffende training en/of opleiding volledig te voldoen.

Artikel 6 // Wanprestatie van de opdrachtgever

6.1 
Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, op diens zaken beslag gelegd krijgt, surséance van betaling aanvraagt, diens faillissement wordt aangevraagd, het vrije beheer over zijn vermogen verliest, of indien een besluit tot liquidatie wordt genomen, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan FirePro Belgium verschuldigde bedrag zonder ingebrekestelling ongeacht eerder gemaakte termijn afspraken m.b.t. de betaling terstond opeisbaar.

6.2 
Het in 6.1 bedoelde bedrag wordt verhoogd met vertragingsrente van de wettelijke rente met een minimum van 3% per maand gerekend vanaf de factuurdatum (een gedeelte van een maand voor een gehele maand rekenend) over het bruto factuurbedrag, tot aan het tijdstip van algehele voldoening.

6.3 
In de in 6.1 bedoelde gevallen heeft FirePro Belgium eveneens het recht de uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten, c.q. elke overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze van FirePro Belgium, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder welke gehoudenheid van de zijde van FirePro Belgium dan ook tot welke vergoeding dan ook jegens de opdrachtgever, één en ander voor zover dit door de wanprestatie dan wel door de omstandigheden wordt gerechtvaardigd.

6.4 
Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is de opdrachtgever automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire som van 10% op de bruto factuurwaarde verschuldigd zijn, met een minimum van 250,00 euro.

Wanneer de opdrachtgever bij het aanschaffen van een installatie nalaat om voor de levensduur van de installatie een onderhoudscontract af te sluiten bij FirePro Belgium, zal FirePro Belgium niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het blijvend goed functioneren van de geleverde installatie. Dit is eveneens het geval wanneer de opdrachtgever beslist om wijzigingen in de producten (of de plaatsing ervan) door te voeren.

Artikel 7 // Wijzigingen in de overeenkomst

7.1 
Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis van FirePro Belgium te worden gebracht. Worden bedoelde wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de correcte tenuitvoerlegging van één en ander voor rekening van opdrachtgever.

7.2 
FirePro Belgium behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de opdracht, eventueel een verandering in de prijs aan te brengen.

7.3 
Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de vóór de veranderingen overeengekomen levertijd door FirePro Belgium wordt overschreden. Voor dergelijke vertragingen draagt FirePro Belgium geen verantwoordelijkheid.

Artikel 8 // Uitvoering van de overeenkomst

8.1 
FirePro Belgium bepaalt de wijze waarop volgens haar de opdracht dient te worden uitgevoerd. Zij heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.

8.2 
FirePro Belgium is gerechtigd zonder toestemming van de opdrachtgever, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit haar inziens een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.

Artikel 9 // Garantie

9.1 
Een door FirePro Belgium geaccepteerde opdracht kan betrekking hebben op:

–       volledig of gedeeltelijke detachering;
–       het opleiden, trainen van specifieke doelgroepen;
–       het geven van adviezen;
–       het verlenen van diensten;
–       het leveren van door derden vervaardigde producten;
–       het leveren van door FS4Y vervaardigde producten;
–       het installeren en/of bewerken van producten;
–       het verrichten van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden;
–       een combinatie van twee of meer van de bovenvermelde activiteiten.

9.2 
FirePro Belgium verleent voor geleverde, door derden vervaardigde zaken, producten en/of onderdelen, geen andere garantie dan de garantie gelijk aan de garantie die door deze derden jegens FirePro Belgium wordt verleend.

9.3 
FirePro Belgium verleent voor geleverde, door FirePro Belgium zelf vervaardigde zaken, producten en/of onderdelen, alsmede voor door FirePro Belgium uitgevoerde installatie-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden, alsmede voor door FirePro Belgium uitgevoerde bewerking van zaken een garantie voor de uitgevoerde werkzaamheden, daaruit bestaande dat eventuele fouten voor rekening van FirePro Belgium zoveel mogelijk worden hersteld en/of het geleverde geheel of gedeeltelijk wordt teruggenomen en door een nieuwe levering wordt vervangen.

9.4 
FirePro Belgium verleent voor verleende diensten een garantie daaruit bestaande dat FirePro Belgium zich verplicht de overeengekomen diensten zo goed mogelijk uit te voeren.

9.5 
FirePro Belgium verleent voor prestaties die bestaan uit een combinatie van twee of meer van de in 9.1 genoemde activiteiten voor elk der samenstellende delen van de geaccepteerde opdracht de garantie die blijkens het bovenstaande op de betreffende activiteit van toepassing is.

9.6 
De garantieverplichting van FirePro Belgium bestaat niet indien:

–       de geconstateerde gebreken of onvolkomenheden een andere oorzaak hebben dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage;
–       in overleg met de opdrachtgever gebruikte materialen zijn toegepast en/of gebruikte materialen zijn geleverd.

9.7 
De garantieverplichting van FirePro Belgium vervalt indien:

–       de geconstateerde gebreken of onvolkomenheden het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik;
–       wijzigingen zijn aangebracht of bewerkstelligd of reparatie- of andere werkzaamheden zijn uitgevoerd door derden;
–       de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig voldoet aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst dan wel uit enige daarmee samenhangende overeenkomst;
–       een gebrek of onvolkomenheid niet binnen 4 werkdagen na het ontdekken daarvan schriftelijk aan FirePro Belgium is gemeld.

9.8 
Door FirePro Belgium wordt, met in acht name van het bovenstaande, garantie verleend gedurende maximaal 12 maanden na op- en/of aflevering respectievelijk na het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden en/of diensten.

9.9
Binnen 4 werkdagen na het ontdekken van een niet uitwendig waarneembaar gebrek of onvolkomenheid en bij een wel uitwendig waarneembaar gebrek of onvolkomenheid direct na aflevering dient de opdrachtgever FirePro Belgium te schriftelijk verzoeken om een tussenkomst in garantie, bij gebreke waarvan de garantieverplichting onherroepelijk vervalt.

FirePro Belgium is slechts tot nakoming van de garantieverplichting gehouden ofwel ter plaatse waar de betreffende prestatie door FirePro Belgium werd verricht ofwel in de plaats van vestiging van FirePro Belgium ofwel elders, afhankelijk van de aard van de verrichtte prestatie en van de te verrichten prestatie zulks te bepalen door FirePro Belgium. Bij een tijdig verzoek van de opdrachtgever om een tussenkomst in garantie, deelt FirePro Belgium mee waar de garantieverplichting zal worden nagekomen.

Artikel 10 // Aansprakelijkheid

10.1
Behoudens bepalingen van dwingend recht, alsmede behoudens het bepaalde onder 9.1 tot en met 9.9, is FirePro Belgium niet tot enige handeling of betaling verplicht in geval zich, door wat voor oorzaak dan ook, schade voordoet, tenzij die schade is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld van de directie van FirePro Belgium en/of de personeelsleden die met de uitvoering van de overeengekomen prestatie zijn belast.

10.2
FirePro Belgium is met name niet aansprakelijk voor schade anders dan aan het geleverde, bewerkte en/of geïnstalleerde goed zelf.

10.3
FirePro Belgium is niet aansprakelijk voor gevolgschade en voor schade die noodzakelijkerwijs moest worden aangebracht om de overeengekomen prestatie te kunnen leveren.

10.4
FirePro Belgium heeft een aansprakelijkheidsverzekering. Mocht FirePro Belgium op enigerlei wijze voor enige schade aansprakelijk zijn die buiten de verzekering valt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot de door FirePro Belgium voor de desbetreffende prestatie in rekening gebrachte c.q. in rekening te brengen vergoeding met een maximum van 5.000,00 euro.

Indien de door FirePro Belgium te verlenen c.q. verleende diensten bestaan uit o.a. het opleiden, het doen opleiden en/of het trainen van door de opdrachtgever aangewezen personen en/of groepen van personen is de opdrachtgever gehouden voor genoegzame verzekeringsdekking, mede ten behoeve van deze personen, in verband met ongevallen etc. zorg te dragen.

Voor zover Firepro Belgium bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout.

Artikel 11 // Beëindiging van de overeenkomst

11.1 
Alle andere overeenkomsten dan die aangegaan voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of op het door partijen of het gebruik bepaalde tijdstip.

11.2 
Opzegging van overeenkomsten voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden.

11.3 
Alle door FirePro Belgium gemaakte kosten en diensten geleverd voor opdrachtgever zullen tot en met de einddatum voldaan dienen te worden.
Artikel 12 // Niet-afwerving

12.1 
De opdrachtgever zal op geen enkele wijze invloed uitoefenen of doen uitoefenen op of medewerking verlenen of doen verlenen in welke vorm dan ook aan een personeelslid, dat voor FirePro Belgium werkzaam is, om bij hem of derden in dienst te komen of rechtstreeks werkzaamheden voor hem of derden te verrichten, zulks onder verbeurte van een dadelijk opeisbare boete van 25.000,00 euro per overtreding.

12.2 
Wanneer een personeelslid zelf pogingen in het werk stelt om voor of via de opdrachtgever elders dan bij FirePro Belgium werkzaamheden te gaan verrichten dient de opdrachtgever FirePro Belgium onverwijld daar van in kennis te stellen, zulks onder verbeurte van een dadelijk opeisbare boete van 2.500,00 euro.

12.3 
Voormelde bedragen zijn direct opeisbaar zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist en zonder dat enige rechterlijke matiging mogelijk is.

12.4
Na beëindiging of ontbinding van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst blijft het bepaalde in dit artikel van kracht gedurende één jaar na de datum der beëindiging.

Artikel 13 // Overmacht

13.1 
FirePro Belgium is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan FirePro Belgium verleende opdrachten, indien zulks het gevolg is van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt mede begrepen: ernstige storingen in het productieproces en anderszins, oorlog, oproer, epidemieën, natuurrampen, brand en andere calamiteiten, transportmoeilijkheden, werkstaking, uitsluiting, maatregelen van overheidswege, voor zover deze omstandigheden directe gevolgen hebben voor een correcte uitvoering van de opdracht.

13.2 
Zodra een in 13.1 genoemde omstandigheid zich voordoet zal FirePro Belgium daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever.

13.3 
Indien nakoming door FirePro Belgium tijdelijk onmogelijk is, is deze gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

13.4 
Indien nakoming door FirePro Belgium blijvend onmogelijk is zal de opdrachtgever gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden mits schriftelijk binnen 8 dagen na kennisneming aan FirePro Belgium schriftelijk medegedeeld en onder de verplichting om van FirePro Belgium af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de order. Hetzelfde geldt wanneer de nakoming door FirePro Belgium slechts tijdelijk onmogelijk is doch naar verwachting langer zal duren dan 4 weken.

Artikel 14 // Informatie- en medewerkingsplicht opdrachtgever

14.1 
De opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens welke FirePro Belgium redelijkerwijze nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm in het bezit komen van FirePro Belgium. Tevens verschaft de opdrachtgever de noodzakelijke medewerking aan de uitvoering.

14.2 
FirePro Belgium heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in 14.1 genoemde verplichtingen zal hebben voldaan.

14.3
De opdrachtgever is gehouden om de schade die FirePro Belgium door deze vertraging lijdt te vergoeden.

Artikel 15 // Vertrouwelijke informatie

15.1 
Partijen zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de, van de andere partij ontvangen informatie en de door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard. Partijen zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen.

Artikel 16 // Levering

16.1 
Levertijden (en reparatie- en montageduur) zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven. Overschrijding van de levertijd, welke niet is gelegen in opzet of grove schuld zijdens FirePro Belgium, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij de opdrachtgever uitdrukkelijk heeft bepaald dat er sprake is van een fatale termijn en Firepro Belgium dit uitdrukkelijk heeft aanvaard.

16.2 
Vanaf het moment van aflevering van zaken t.b.v. de opdrachtgever geschiedt zulks en zijn deze voor diens rekening en risico.

16.3 
Wanneer door FirePro Belgium verkochte zaken of aangeboden diensten, na aan de opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd wegens redenen welke niet voor risico zijn van FirePro Belgium, staan zij gedurende 3 weken tot zijn beschikking. De zaken worden gedurende deze periode opgeslagen voor zijn rekening en risico. Na voornoemde periode heeft FirePro Belgium het recht hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij deze zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van FirePro Belgium op schadevergoeding jegens de opdrachtgever.

16.4 
Bij een reparatie vervangen materialen of zaken worden aan de opdrachtgever overgedragen, indien zulks bij het geven van de opdracht tot die reparatie uitdrukkelijk is verzocht. Voor het overige wordt de opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk afstand te hebben gedaan van deze materialen en zaken ten gunste van FirePro Belgium zonder dat de opdrachtgever enige aanspraak op vergoeding kan maken. Indien en in zoverre naar het oordeel van FirePro Belgium noodzakelijk en/of wenselijk, is FirePro Belgium gerechtigd de vervangen materialen of zaken te (doen) vernietigen.

Artikel 17 // Zekerheidstelling

17.1 
FirePro Belgium is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de opdrachtgever te verlangen.

17.2 
Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt verstrekt of de rechtsvorm van de opdrachtgever is gewijzigd, heeft FirePro Belgium het recht de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde en nog te verwerken terug te nemen, onverminderd de aan FirePro Belgium alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens verrichtte werkzaamheden, gedane leveringen en gemaakte kosten.

Artikel 18 // Recht van retentie

FirePro Belgium is gerechtigd om zaken die FirePro Belgium van en voor de opdrachtgever onder zich heeft, onder hem te houden tot voldoening van alle kosten die FirePro Belgium besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van voornoemde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere zaken van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 19 // Eigendomsvoorbehoud 

19.1 
Alle door FirePro Belgium geleverde zaken of te leveren zaken blijven eigendom van FirePro Belgium, zolang de opdrachtgever de factuur met betrekking tot de geleverde of te leveren zaken, de facturen met betrekking tot bijkomende werkzaamheden alsmede eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming (inclusief de verschuldigde interesten en buitengerechtelijke kosten) van de overeenkomst niet volledig heeft voldaan.

19.2 
Zolang de eigendom van de geleverde zaken of te leveren zaken bij FirePro Belgium blijft berusten, zoals bedoeld in 19.1, is de opdrachtgever niet gerechtigd voornoemde zaken te vervreemden of te bezwaren, te verhuren, te verpanden of onder welke benaming dan ook aan derden ter beschikking te stellen.

19.3 
Bij overtreding door opdrachtgever van het gestelde in 19.2 zal deze aan FirePro Belgium een direct opeisbare boete verschuldigd zijn ten belope van 1,1/2 maal de netto factuur waarde onverminderd het recht van FirePro Belgium op aanvullende schadevergoeding.

19.4
In geval van een overeenkomst van koop en verkoop met een opdrachtgever is deze hetzij gehouden tot het tijdstip van volledige betaling de geleverde zaken tegen brand- en braakschade, diefstal, verduistering, aanspraken van derden en eigen risico passend en voor eigen rekening te doen verzekeren hetzij jegens FirePro Belgium aansprakelijk voor de volledige schade aan deze zaken die uit genoemde voorvallen voor FirePro Belgium ontstaat.

Artikel 20 // Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht

20.1 
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen blijven de door of vanwege FirePro Belgium verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, handleidingen, tekeningen, modellen, begrotingen, programma’s en calculaties e.d. haar eigendom.

20.2 
Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, handleidingen, tekeningen, modellen, programma’s e.d. gevestigde of nog te vestigen intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, model rechten e.d.) worden door FirePro Belgium voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

20.3 
Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, handleidingen, tekeningen, modellen, programma’s e.d. gevestigde of nog te vestigen intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, model rechten e.d.) mogen niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FirePro Belgium.

Artikel 21 // Verjaring

21.1 
Alle rechtsvorderingen van de opdrachtgever uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de zaken werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd dan wel vanaf de dag de werkzaamheden werden voltooid of hadden moeten worden voltooid.

Artikel 22 // Geschillen

22.1 
Op alle overeenkomsten, waarop de voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Belgisch recht van toepassing.

22.2 
Bij eventuele geschillen tussen partijen, ontstaan uit hoofde van die overeenkomsten, van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn en/of van deze algemene voorwaarden en bepalingen, zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken bevoegd.

22.3 
Voor zover de berechting van voornoemde geschillen behoort tot de competentie ener rechtbank, zullen deze uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Contactgegevens :

FirePro Belgium
Melkerijstraat 38
2900 Schoten
België

www.fireprobelgium.be

Dit zijn de algemene voorwaarden en bepalingen van FirePro Belgium BVBA, handel drijvend onder Firepro Belgium.
Deze algemene voorwaarden en bepalingen kunnen, wanneer nodig in overleg met de opdrachtgever per opdracht worden aangepast volgens artikel 7.

Inhoud van deze algemene voorwaarden en bepalingen betreffen:

 • Artikel 1. Definities
  ·       Artikel 2. Toepasselijkheid van voorwaarden
  ·       Artikel 3. Offertes
  ·       Artikel 4. Prijzen
  ·       Artikel 5. Betaling
  ·       Artikel 6. Wanprestatie van de opdrachtgever
  ·       Artikel 7. Wijziging in de overeenkomst
  ·       Artikel 8. Uitvoering van de overeenkomst
  ·       Artikel 9. Garantie
  ·       Artikel 10. Aansprakelijkheid
  ·       Artikel 11. Beëindiging van de overeenkomst
  ·       Artikel 12. Niet-afwerving
  ·       Artikel 13. Overmacht
  ·       Artikel 14. Informatie- en medewerkingsplicht opdrachtgever
  ·       Artikel 15. Vertrouwelijke informatie
  ·       Artikel 16. Levering
  ·       Artikel 17. Zekerheidstelling
  ·       Artikel 18. Recht van retentie
  ·       Artikel 19. Eigendomsvoorbehoud
  ·       Artikel 20. Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht
  ·       Artikel 21. Verjaring
  ·       Artikel 22. Geschillen

Artikel 1 // Definities 

1.1 
In deze algemene voorwaarden en bepalingen wordt onder FirePro Belgium verstaan: FirePro Belgium BVBA, met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Melkerijstraat 38, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0713.493.495.

1.2 
In deze algemene voorwaarden en bepalingen wordt onder “opdrachtgever” verstaan:

de rechtspersoon ten behoeve van wie op basis van onderstaande algemene voorwaarden zaken worden vervaardigd, geïnstalleerd en/of geleverd dan wel diensten worden verricht door FirePro Belgium.

Artikel 2 // Toepasselijkheid van voorwaarden 

2.1
Deze algemene voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen door of namens FirePro Belgium, overeenkomsten tot levering en/of vervaardiging van zaken en/of het verrichten van diensten, alsmede op de leveringen en opleveringen, tenzij uitdrukkelijk met FirePro Belgium anders is overeengekomen.

2.2 
Door het verstrekken van een opdracht aan FirePro Belgium aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en bepalingen.

2.3 
In geval van tegenstrijdigheden tussen de inkoop-, aanbestedings- en/of andere voorwaarden van de opdrachtgever en deze van FirePro Belgium, zullen de algemene voorwaarden en bepalingen van FirePro Belgium te allen tijde prevaleren, tenzij schriftelijk expliciet anders is overeengekomen.

2.4 
Mocht blijken dat één of meerdere gedeelten van deze algemene voorwaarden en bepalingen niet van toepassing is of kunnen zijn wegens strijd met algemeen dwingend rechtelijke bepalingen, dan blijven de overige gedeelten van deze algemene voorwaarden en bepalingen onverkort van toepassing.

Artikel 3 // Offertes 

3.1 
Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij speciale offerte, in prijscouranten, catalogi of voorraad opgaven of anderszins zijn gedaan, zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – geheel vrijblijvend.

3.2 
Alle overeenkomsten, ook indien en voor zover zij door al dan niet in dienst van FirePro Belgium zijnde tussenpersonen zijn aangegaan, komen pas tot stand, nadat deze door FirePro Belgium dan wel door een door haar uitdrukkelijk daartoe gemachtigde, schriftelijk of mondeling zijn bevestigd, dan wel zonder voorafgaande opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd.

3.3 
De schriftelijke opdrachtbevestiging wordt correct en akkoord bevonden geacht, tenzij binnen 8 dagen na de verzending door FirePro Belgium schriftelijk bezwaren zijn ontvangen of voor akkoord ondertekend zijn terug gezonden.

Artikel 4 // Prijzen 

4.1 
De prijzen van FirePro Belgium zijn exclusief BTW, en zonder aftrek of korting, tenzij anders overeengekomen. Opdrachten lager dan 500,00 euro worden extra belast met 25,00 euro administratiekosten.

4.2 
Prijsopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen.

4.3 
Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, grondstoffen of halffabrikaten, lonen, premies van welke aard dan ook, vrachten, belastingen, valutakoersen en/of andere factoren, die de prijs van de zaken of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is FirePro Belgium gerechtigd deze wijzigingen dienovereenkomstig aan de opdrachtgever door te berekenen.

4.4 
Indien deze prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal opdrachtgever zijnerzijds het recht hebben, mits schriftelijk binnen drie dagen na kennisneming van de prijsverhoging aan FirePro Belgium meegedeeld, de verstrekte opdracht beëindigen en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresteerde op basis van de vóór de verhoging geldende prijzen.

4.5 
Het bepaalde in 4.4 van dit artikel is niet van toepassing op prijsverhogingen waartoe FirePro Belgium op grond van wettelijke bepalingen verplicht is. Bij opdrachten van 5.000,00 euro of meer wordt automatisch 50% bij opdracht gefactureerd en 50% na levering. In de overige gevallen is FirePro Belgium steeds gerechtigd om een voorschot te vragen.

Artikel 5 // Betalingen

5.1 
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt betaling hetzij contant aan FirePro Belgium hetzij via overboeking op een door FirePro Belgium aan te wijzen bank- of girorekening bij de levering van de zaken binnen 30 dagen na factuurdatum of na overleg onmiddellijk na het verrichten van diensten. Gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling kan in sommige gevallen worden geëist.

5.2 
Indien de door FirePro Belgium te verlenen c.q. verleende diensten bestaan uit o.a. het opleiden het doen opleiden en/of het trainen van door de opdrachtgever aangewezen personen en/of groepen van personen en één of meerdere van deze personen is of zijn, om wat voor reden dan ook, hetzij door ziekte, hetzij anderszins, niet in staat aan de betreffende opleiding en/of training, dan wel een gedeelte daarvan, op de geplande data deel te nemen, dan zal de opdrachtgever desondanks gehouden zijn de overeengekomen vergoeding voor de desbetreffende training en/of opleiding volledig te voldoen.

Artikel 6 // Wanprestatie van de opdrachtgever

6.1 
Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, op diens zaken beslag gelegd krijgt, surséance van betaling aanvraagt, diens faillissement wordt aangevraagd, het vrije beheer over zijn vermogen verliest, of indien een besluit tot liquidatie wordt genomen, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan FirePro Belgium verschuldigde bedrag zonder ingebrekestelling ongeacht eerder gemaakte termijn afspraken m.b.t. de betaling terstond opeisbaar.

6.2 
Het in 6.1 bedoelde bedrag wordt verhoogd met vertragingsrente van de wettelijke rente met een minimum van 3% per maand gerekend vanaf de factuurdatum (een gedeelte van een maand voor een gehele maand rekenend) over het bruto factuurbedrag, tot aan het tijdstip van algehele voldoening.

6.3 
In de in 6.1 bedoelde gevallen heeft FirePro Belgium eveneens het recht de uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten, c.q. elke overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze van FirePro Belgium, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder welke gehoudenheid van de zijde van FirePro Belgium dan ook tot welke vergoeding dan ook jegens de opdrachtgever, één en ander voor zover dit door de wanprestatie dan wel door de omstandigheden wordt gerechtvaardigd.

6.4 
Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is de opdrachtgever automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire som van 10% op de bruto factuurwaarde verschuldigd zijn, met een minimum van 250,00 euro.

Wanneer de opdrachtgever bij het aanschaffen van een installatie nalaat om voor de levensduur van de installatie een onderhoudscontract af te sluiten bij FirePro Belgium, zal FirePro Belgium niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het blijvend goed functioneren van de geleverde installatie. Dit is eveneens het geval wanneer de opdrachtgever beslist om wijzigingen in de producten (of de plaatsing ervan) door te voeren.

Artikel 7 // Wijzigingen in de overeenkomst

7.1 
Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis van FirePro Belgium te worden gebracht. Worden bedoelde wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de correcte tenuitvoerlegging van één en ander voor rekening van opdrachtgever.

7.2 
FirePro Belgium behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de opdracht, eventueel een verandering in de prijs aan te brengen.

7.3 
Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de vóór de veranderingen overeengekomen levertijd door FirePro Belgium wordt overschreden. Voor dergelijke vertragingen draagt FirePro Belgium geen verantwoordelijkheid.

Artikel 8 // Uitvoering van de overeenkomst

8.1 
FirePro Belgium bepaalt de wijze waarop volgens haar de opdracht dient te worden uitgevoerd. Zij heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.

8.2 
FirePro Belgium is gerechtigd zonder toestemming van de opdrachtgever, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit haar inziens een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.

Artikel 9 // Garantie

9.1 
Een door FirePro Belgium geaccepteerde opdracht kan betrekking hebben op:

–       volledig of gedeeltelijke detachering;
–       het opleiden, trainen van specifieke doelgroepen;
–       het geven van adviezen;
–       het verlenen van diensten;
–       het leveren van door derden vervaardigde producten;
–       het leveren van door FS4Y vervaardigde producten;
–       het installeren en/of bewerken van producten;
–       het verrichten van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden;
–       een combinatie van twee of meer van de bovenvermelde activiteiten.

9.2 
FirePro Belgium verleent voor geleverde, door derden vervaardigde zaken, producten en/of onderdelen, geen andere garantie dan de garantie gelijk aan de garantie die door deze derden jegens FirePro Belgium wordt verleend.

9.3 
FirePro Belgium verleent voor geleverde, door FirePro Belgium zelf vervaardigde zaken, producten en/of onderdelen, alsmede voor door FirePro Belgium uitgevoerde installatie-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden, alsmede voor door FirePro Belgium uitgevoerde bewerking van zaken een garantie voor de uitgevoerde werkzaamheden, daaruit bestaande dat eventuele fouten voor rekening van FirePro Belgium zoveel mogelijk worden hersteld en/of het geleverde geheel of gedeeltelijk wordt teruggenomen en door een nieuwe levering wordt vervangen.

9.4 
FirePro Belgium verleent voor verleende diensten een garantie daaruit bestaande dat FirePro Belgium zich verplicht de overeengekomen diensten zo goed mogelijk uit te voeren.

9.5 
FirePro Belgium verleent voor prestaties die bestaan uit een combinatie van twee of meer van de in 9.1 genoemde activiteiten voor elk der samenstellende delen van de geaccepteerde opdracht de garantie die blijkens het bovenstaande op de betreffende activiteit van toepassing is.

9.6 
De garantieverplichting van FirePro Belgium bestaat niet indien:

–       de geconstateerde gebreken of onvolkomenheden een andere oorzaak hebben dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage;
–       in overleg met de opdrachtgever gebruikte materialen zijn toegepast en/of gebruikte materialen zijn geleverd.

9.7 
De garantieverplichting van FirePro Belgium vervalt indien:

–       de geconstateerde gebreken of onvolkomenheden het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik;
–       wijzigingen zijn aangebracht of bewerkstelligd of reparatie- of andere werkzaamheden zijn uitgevoerd door derden;
–       de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig voldoet aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst dan wel uit enige daarmee samenhangende overeenkomst;
–       een gebrek of onvolkomenheid niet binnen 4 werkdagen na het ontdekken daarvan schriftelijk aan FirePro Belgium is gemeld.

9.8 
Door FirePro Belgium wordt, met in acht name van het bovenstaande, garantie verleend gedurende maximaal 12 maanden na op- en/of aflevering respectievelijk na het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden en/of diensten.

9.9
Binnen 4 werkdagen na het ontdekken van een niet uitwendig waarneembaar gebrek of onvolkomenheid en bij een wel uitwendig waarneembaar gebrek of onvolkomenheid direct na aflevering dient de opdrachtgever FirePro Belgium te schriftelijk verzoeken om een tussenkomst in garantie, bij gebreke waarvan de garantieverplichting onherroepelijk vervalt.

FirePro Belgium is slechts tot nakoming van de garantieverplichting gehouden ofwel ter plaatse waar de betreffende prestatie door FirePro Belgium werd verricht ofwel in de plaats van vestiging van FirePro Belgium ofwel elders, afhankelijk van de aard van de verrichtte prestatie en van de te verrichten prestatie zulks te bepalen door FirePro Belgium. Bij een tijdig verzoek van de opdrachtgever om een tussenkomst in garantie, deelt FirePro Belgium mee waar de garantieverplichting zal worden nagekomen.

Artikel 10 // Aansprakelijkheid

10.1
Behoudens bepalingen van dwingend recht, alsmede behoudens het bepaalde onder 9.1 tot en met 9.9, is FirePro Belgium niet tot enige handeling of betaling verplicht in geval zich, door wat voor oorzaak dan ook, schade voordoet, tenzij die schade is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld van de directie van FirePro Belgium en/of de personeelsleden die met de uitvoering van de overeengekomen prestatie zijn belast.

10.2
FirePro Belgium is met name niet aansprakelijk voor schade anders dan aan het geleverde, bewerkte en/of geïnstalleerde goed zelf.

10.3
FirePro Belgium is niet aansprakelijk voor gevolgschade en voor schade die noodzakelijkerwijs moest worden aangebracht om de overeengekomen prestatie te kunnen leveren.

10.4
FirePro Belgium heeft een aansprakelijkheidsverzekering. Mocht FirePro Belgium op enigerlei wijze voor enige schade aansprakelijk zijn die buiten de verzekering valt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot de door FirePro Belgium voor de desbetreffende prestatie in rekening gebrachte c.q. in rekening te brengen vergoeding met een maximum van 5.000,00 euro.

Indien de door FirePro Belgium te verlenen c.q. verleende diensten bestaan uit o.a. het opleiden, het doen opleiden en/of het trainen van door de opdrachtgever aangewezen personen en/of groepen van personen is de opdrachtgever gehouden voor genoegzame verzekeringsdekking, mede ten behoeve van deze personen, in verband met ongevallen etc. zorg te dragen.

Voor zover Firepro Belgium bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout.

Artikel 11 // Beëindiging van de overeenkomst

11.1 
Alle andere overeenkomsten dan die aangegaan voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of op het door partijen of het gebruik bepaalde tijdstip.

11.2 
Opzegging van overeenkomsten voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden.

11.3 
Alle door FirePro Belgium gemaakte kosten en diensten geleverd voor opdrachtgever zullen tot en met de einddatum voldaan dienen te worden.
Artikel 12 // Niet-afwerving

12.1 
De opdrachtgever zal op geen enkele wijze invloed uitoefenen of doen uitoefenen op of medewerking verlenen of doen verlenen in welke vorm dan ook aan een personeelslid, dat voor FirePro Belgium werkzaam is, om bij hem of derden in dienst te komen of rechtstreeks werkzaamheden voor hem of derden te verrichten, zulks onder verbeurte van een dadelijk opeisbare boete van 25.000,00 euro per overtreding.

12.2 
Wanneer een personeelslid zelf pogingen in het werk stelt om voor of via de opdrachtgever elders dan bij FirePro Belgium werkzaamheden te gaan verrichten dient de opdrachtgever FirePro Belgium onverwijld daar van in kennis te stellen, zulks onder verbeurte van een dadelijk opeisbare boete van 2.500,00 euro.

12.3 
Voormelde bedragen zijn direct opeisbaar zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist en zonder dat enige rechterlijke matiging mogelijk is.

12.4
Na beëindiging of ontbinding van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst blijft het bepaalde in dit artikel van kracht gedurende één jaar na de datum der beëindiging.

Artikel 13 // Overmacht

13.1 
FirePro Belgium is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan FirePro Belgium verleende opdrachten, indien zulks het gevolg is van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt mede begrepen: ernstige storingen in het productieproces en anderszins, oorlog, oproer, epidemieën, natuurrampen, brand en andere calamiteiten, transportmoeilijkheden, werkstaking, uitsluiting, maatregelen van overheidswege, voor zover deze omstandigheden directe gevolgen hebben voor een correcte uitvoering van de opdracht.

13.2 
Zodra een in 13.1 genoemde omstandigheid zich voordoet zal FirePro Belgium daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever.

13.3 
Indien nakoming door FirePro Belgium tijdelijk onmogelijk is, is deze gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

13.4 
Indien nakoming door FirePro Belgium blijvend onmogelijk is zal de opdrachtgever gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden mits schriftelijk binnen 8 dagen na kennisneming aan FirePro Belgium schriftelijk medegedeeld en onder de verplichting om van FirePro Belgium af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de order. Hetzelfde geldt wanneer de nakoming door FirePro Belgium slechts tijdelijk onmogelijk is doch naar verwachting langer zal duren dan 4 weken.

Artikel 14 // Informatie- en medewerkingsplicht opdrachtgever

14.1 
De opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens welke FirePro Belgium redelijkerwijze nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm in het bezit komen van FirePro Belgium. Tevens verschaft de opdrachtgever de noodzakelijke medewerking aan de uitvoering.

14.2 
FirePro Belgium heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in 14.1 genoemde verplichtingen zal hebben voldaan.

14.3
De opdrachtgever is gehouden om de schade die FirePro Belgium door deze vertraging lijdt te vergoeden.

Artikel 15 // Vertrouwelijke informatie

15.1 
Partijen zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de, van de andere partij ontvangen informatie en de door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard. Partijen zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen.

Artikel 16 // Levering

16.1 
Levertijden (en reparatie- en montageduur) zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven. Overschrijding van de levertijd, welke niet is gelegen in opzet of grove schuld zijdens FirePro Belgium, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij de opdrachtgever uitdrukkelijk heeft bepaald dat er sprake is van een fatale termijn en Firepro Belgium dit uitdrukkelijk heeft aanvaard.

16.2 
Vanaf het moment van aflevering van zaken t.b.v. de opdrachtgever geschiedt zulks en zijn deze voor diens rekening en risico.

16.3 
Wanneer door FirePro Belgium verkochte zaken of aangeboden diensten, na aan de opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd wegens redenen welke niet voor risico zijn van FirePro Belgium, staan zij gedurende 3 weken tot zijn beschikking. De zaken worden gedurende deze periode opgeslagen voor zijn rekening en risico. Na voornoemde periode heeft FirePro Belgium het recht hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij deze zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van FirePro Belgium op schadevergoeding jegens de opdrachtgever.

16.4 
Bij een reparatie vervangen materialen of zaken worden aan de opdrachtgever overgedragen, indien zulks bij het geven van de opdracht tot die reparatie uitdrukkelijk is verzocht. Voor het overige wordt de opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk afstand te hebben gedaan van deze materialen en zaken ten gunste van FirePro Belgium zonder dat de opdrachtgever enige aanspraak op vergoeding kan maken. Indien en in zoverre naar het oordeel van FirePro Belgium noodzakelijk en/of wenselijk, is FirePro Belgium gerechtigd de vervangen materialen of zaken te (doen) vernietigen.

Artikel 17 // Zekerheidstelling

17.1 
FirePro Belgium is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de opdrachtgever te verlangen.

17.2 
Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt verstrekt of de rechtsvorm van de opdrachtgever is gewijzigd, heeft FirePro Belgium het recht de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde en nog te verwerken terug te nemen, onverminderd de aan FirePro Belgium alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens verrichtte werkzaamheden, gedane leveringen en gemaakte kosten.

Artikel 18 // Recht van retentie

FirePro Belgium is gerechtigd om zaken die FirePro Belgium van en voor de opdrachtgever onder zich heeft, onder hem te houden tot voldoening van alle kosten die FirePro Belgium besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van voornoemde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere zaken van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 19 // Eigendomsvoorbehoud 

19.1 
Alle door FirePro Belgium geleverde zaken of te leveren zaken blijven eigendom van FirePro Belgium, zolang de opdrachtgever de factuur met betrekking tot de geleverde of te leveren zaken, de facturen met betrekking tot bijkomende werkzaamheden alsmede eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming (inclusief de verschuldigde interesten en buitengerechtelijke kosten) van de overeenkomst niet volledig heeft voldaan.

19.2 
Zolang de eigendom van de geleverde zaken of te leveren zaken bij FirePro Belgium blijft berusten, zoals bedoeld in 19.1, is de opdrachtgever niet gerechtigd voornoemde zaken te vervreemden of te bezwaren, te verhuren, te verpanden of onder welke benaming dan ook aan derden ter beschikking te stellen.

19.3 
Bij overtreding door opdrachtgever van het gestelde in 19.2 zal deze aan FirePro Belgium een direct opeisbare boete verschuldigd zijn ten belope van 1,1/2 maal de netto factuur waarde onverminderd het recht van FirePro Belgium op aanvullende schadevergoeding.

19.4
In geval van een overeenkomst van koop en verkoop met een opdrachtgever is deze hetzij gehouden tot het tijdstip van volledige betaling de geleverde zaken tegen brand- en braakschade, diefstal, verduistering, aanspraken van derden en eigen risico passend en voor eigen rekening te doen verzekeren hetzij jegens FirePro Belgium aansprakelijk voor de volledige schade aan deze zaken die uit genoemde voorvallen voor FirePro Belgium ontstaat.

Artikel 20 // Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht

20.1 
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen blijven de door of vanwege FirePro Belgium verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, handleidingen, tekeningen, modellen, begrotingen, programma’s en calculaties e.d. haar eigendom.

20.2 
Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, handleidingen, tekeningen, modellen, programma’s e.d. gevestigde of nog te vestigen intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, model rechten e.d.) worden door FirePro Belgium voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

20.3 
Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, handleidingen, tekeningen, modellen, programma’s e.d. gevestigde of nog te vestigen intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, model rechten e.d.) mogen niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FirePro Belgium.

Artikel 21 // Verjaring

21.1 
Alle rechtsvorderingen van de opdrachtgever uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de zaken werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd dan wel vanaf de dag de werkzaamheden werden voltooid of hadden moeten worden voltooid.

Artikel 22 // Geschillen

22.1 
Op alle overeenkomsten, waarop de voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Belgisch recht van toepassing.

22.2 
Bij eventuele geschillen tussen partijen, ontstaan uit hoofde van die overeenkomsten, van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn en/of van deze algemene voorwaarden en bepalingen, zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken bevoegd.

22.3 
Voor zover de berechting van voornoemde geschillen behoort tot de competentie ener rechtbank, zullen deze uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Contactgegevens :

FirePro Belgium
Melkerijstraat 38
2900 Schoten
België

www.fireprobelgium.be
+32 3 652 05 00